hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ปรับพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร์

1

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการเรียนปรับพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จากนั้นเรียนรู้เรื่อง กระบวนการปรับแนวความคิดพื้นฐานในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Growth mindset) โดย ดร.ชาลี ภักดี สาระแห่งการเรียนรู้ ...ปรับความคิด เชิงบวก พัฒนาตนเอง ปรับจิตปรับใจ ให้พัฒนา สู่สุดหมาย “ครู” ปรับวิธีคิด คิดสร้างสรรค์ ปรับรู้จักการแก้ปัญหา ปรับการสื่อสาร และ การปรับตัว ฯลฯ

2345678910

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6