hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

IMG 5241

     พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานสัปดาห์การเผยแผ่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” พร้อมเดินขบวนจากพุทธสถานเชียงใหม่ มายังวัดพระสิงห์วรมหาวิวิหาร “งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ”ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน และองค์กรชาวพุทธ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

IMG 5301

 

     ในโอกาสนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

IMG 5210IMG 5167IMG 5148IMG 5158IMG 5433IMG 5354IMG 5373IMG 5304IMG 5306IMG 5261IMG 5386IMG 5413

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6