hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

แนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแพร่และลำปาง

1

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เข้าพบ ผบ.เรือนจำ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแพร่ และลำปาง เพื่อแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ต้องขัง ในเรือนจำ

2345678

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6