hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบสาม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบสาม

ประจำปีการศึกษา 2559

          menu-iconาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
          menu-iconาขาวิชา พุทธศาสตร์
          menu-iconาขาวิชา การปกครอง
          menu-iconาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)

   ---------------------------------------------------------------------------------
   ---------------------------------------------------------------------------------

               menu-iconอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
               menu-iconกำหนดการเปิดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6