วารสารวิชาการล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดต่อ

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล์: mbulnccm@gmail.com

บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา พระสิงห์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เลขที่บัญชี 540-1-10411-1

วารสารฉบับปัจจุบัน

สารบัญ

@ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถาวร ศิริกุลปิยรัตน์

@ แนวทางและปัญหาอุปสรรคของการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐโดยองค์การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (ภาคประชาชน) จังหวัดเชียงใหม่
ธวัชชัย ยาสาร

@ อารมณ์สะเทือนใจในลิลิตตะเลงพ่าย : ความเศร้าโศกของพระมหาอุปราชา
ปพิชญา พรหมกันธา

@ ปัญหาประชาชนกับการเสวงหาความรู้ทางการเมือง
ดร.ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร

@ โลกทัศน์ของผู้นาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ดร.

@ ความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองของเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์

@ กลวิธีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้เริ่มต้น
ณรงศักดิ์ ลุนสาโรง

@ ภาษาอังกฤษกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระมหาชนมกร ประไกร

Full Text

วารสาร มมร. วิชาการล้านนา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ฉบับที่ 2 ปี 2556

ฉบับที่ 1 ปี 2558

ฉบับที่ 3 ปี 2556

ฉบับที่ 2 ปี 2558

ฉบับที่ 2 ปี 2558

ฉบับที่ 1 ปี 2559

ฉบับที่ 2 ปี 2557

ฉบับที่ 2 ปี 2559

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search