วารสารวิชาการล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดต่อ

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล์: mbulnccm@gmail.com

บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา พระสิงห์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เลขที่บัญชี 540-1-10411-1

วารสารฉบับปัจจุบัน

สารบัญ

@ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
จิรพล คำคล่อง

@ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดเบญจศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์

@ วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพศึกษาแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
สนั่น เทใหม่

@ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สิทธิกร ปัญญามา

@ การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน
วีระยุทธ วรรณภิระ

@ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” อาเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ศุภณัฐ วางท่า

@แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
อดินันท์ สุภาศรี

Full Text

วารสาร มมร. วิชาการล้านนา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ฉบับที่ 2 ปี 2556

ฉบับที่ 1 ปี 2558

ฉบับที่ 1 ปี 2560

ฉบับที่ 3 ปี 2556

ฉบับที่ 2 ปี 2558

ฉบับที่ 2 ปี 2560

ฉบับที่ 1 ปี 2557

ฉบับที่ 1 ปี 2559

ฉบับที่ 2 ปี 2557

ฉบับที่ 2 ปี 2559

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search