ตรวจสอบสถานะบทความ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

  ข้อมูลบทความ สถานะบทความ
ID ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด กำลังตรวจ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ผ่าน สถานะปัจจุบัน
  การประยุกต์หลักสัปปุริ สธรรมในพระพุทธศาสนาเป็ นฐานการดำเนินชีวิตครอบครัว ดร.ดิลก  บุญอิ่ม       ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การพัฒนาตนเพื่อการดำเนินชีวิ ตที่ดี ดร.ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล     ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การสร้างเสริมสุขภาพจิตในการปรั บตัวตามวิถีธรรม พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.     ปีที่ 6 ฉบับ 1
  ปัญหาและความต้องการในการพั ฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สมจิตร ภักดิ์มี     ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้ อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท จิรพลธ์  คำคล่อง     ปีที่ 6 ฉบับ 2
  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิ ดเบญจศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์     ปีที่ 6 ฉบับ 2
  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีของโรงเรียนบ้านเตี ยนอาง  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กณิษฐา  สุภาศรี     ปีที่ 7 ฉบับ 1
  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ งานสารบรรณโรงเรียนบ้านกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณทิพรดา  ยืนยาว     ปีที่ 7 ฉบับ 1
  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานวั ดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ธนัชชา  แสงจันทร์      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  แนวทางการพัฒนาการบริหารจั ดการกิจกรรมเสริมสร้างสุ ขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่ พรพิมล  ก้อนแก้ว      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศสำหรับการประกั นคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รุจิเรข  กันทะใจ      ปีที่ 7 ฉบับ 1
  กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานห้ องสมุดโรงเรียนมาตรฐานสากลของ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัลยา  ไชยพรม      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  การบริหารงานแนะแนวของโรงเรี ยนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชุลีกร รักชาติ      ปีที่ 6 ฉบับ 1
  แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ดลำพูน ศศิพร บุญจูบุตร      ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การบริหารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เจนจิรา กันแก้ว      ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านดอยคำ  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพ็ญฤดี มณีวรรณ      ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกตสุริยนต์  กลมเกลียว      ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจักร์  ศรีวิทะ      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนบ้านโป่งแดง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ระบิล   หล้าภิล      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วรภาส  สุภามูล      ปีที่ 7 ฉบับ 1
  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วุฒิกร โหล่แก้ว      ปีที่ 7 ฉบับ 1
  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานด้ านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฟ่ อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ศิวนนท์  ขัติคำ      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาต่ างประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพศึกษาแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สนั่น   เทใหม่      ปีที่ 6 ฉบับ 2
  ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ(ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวี ยงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สิทธิกร   ปัญญามา      ปีที่ 6 ฉบับ 2
  ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้ นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน อรรถวิทย์  รัตน์เลิศลบ      ปีที่ 7 ฉบับ 2
  การบริหารงานวิชาการของสถานศึ กษาขนาดกลางในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 1 พระพงศธร  ประมวลการ      ปีที่ 7 ฉบับ 1
  การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้ นเรียนของโรงเรียนหอปริยัติศึ กษา วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน วีระยุทธ วรรณภิระ      ปีที่ 6 ฉบับ 2
  การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศุภณัฐ วางท่า      ปีที่ 6 ฉบับ 2
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการบริหารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อดินันท์ สุภาศรี        ปีที่ 6 ฉบับ 2
  ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจั ดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู คำตัน เสนาลา        ปีที่ 6 ฉบับ 1
  ศึกษาการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกียรติศักดิ์  บุณยโพธิ์       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มณทิชา  พิณโนเอก       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อุดร  กองแก้ว       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธีรเมศร์  ศิรธีรสิทธิ์       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.ท.ฉลอง  ใจมัง       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐ: ศึกษาเฉพาะกรณี แขวงเม็งราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจตรี ปธิกร  สุยะวา       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บุรัสกร  สมปาน       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดือนฉาย  ทรายแก้ว       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดรุณี  แก้วโพธา       ปีที่ 5 ฉบับ 1
  ความต้องการของประชาชนที่มีต่อนโยบายสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ทิพวัลย์   เอกเรื่อง       ปีที่ 5 ฉบับ 1
   ความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองของเทศบาลตำบลไชยปราการ  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ธีระยุทธ  อมรรัตนพิบูลย์        ปีที่ 5 ฉบับ 2
   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อุษณีย์  คุณา        ปีที่ 5 ฉบับ 2
  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ชาคริต  กองทุ่ม       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พระวีณุวัฒน์  วฑฺฒนสิริ (สุขเกษม)       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สุริยา  แก้วสว่าง       ปีที่ 5 ฉบับ 2
 

   แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ปณิฏา  มะหลีแก้ว       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  แนวทางการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สุชาดา  นันตาเวียง       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  แนวทางการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โยธิน  ตาน้อย       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พรทิพย์  ศรีแดน       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พัชรี  มณียัง       ปีที่ 5 ฉบับ 2
  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าข้าม  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  รัชนี  ยอดศิริ       ปีที่ 4 ฉบับ 2 
  การประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นิวัติ  ช่างซอ        ปีที่ 4 ฉบับ 2
  ความคิดเห็นของครูผู้ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  3 ณิชนันน์  พรมแดน         ปีที่ 4 ฉบับ 2
   แนวทางการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  วีณา  สุริโย        ปีที่ 4 ฉบับ 2
  การบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนในเขต อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  นิรันดร์  มหายศนันท์        ปีที่ 4 ฉบับ 2
  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  พระบุญหลวง สิริวณฺโณ (วังมูล)        ปีที่ 4 ฉบับ 2
  ความต้องการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  เอนก  อุนามูล        ปีที่ 4 ฉบับ 2
  กระบวนการบริหารจัดการในการนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการจัดการเรียนรู้ ของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  ชัยยศ  สว่างพื้น        ปีที่ 4 ฉบับ 2
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในแขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่  พวงทอง  กิจดำรงธรรม        ปีที่ 4 ฉบับ 1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามทัศนะของประชาชน  จิตรลดา  ชุ่มมงคล       ปีที่ 4 ฉบับ 1 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ศุภชัย ตั้งวรปัญญากุล       ปีที่ 4 ฉบับ 1 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานด้านสืบสวน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ สุพิศ บุญมาเทพ       ปีที่ 4 ฉบับ 1
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558–2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เจษฎากรณ์ ธงสิบสอง       ปีที่ 4 ฉบับ 1
  การประเมินคุณภาพการให้บริการตามนโยบายสร้างความประทับใจ การให้บริการในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวิษฎา  ผาบเมฆ       ปีที่ 4 ฉบับ 1
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กมลทิพย์ วงศยา       ปีที่ 4 ฉบับ 1
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โชติกา  คำพิบูลย์       ปีที่ 4 ฉบับ 1
  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลวังดิน  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สมคิด  กัลจาก       ปีที่ 4 ฉบับ 1
  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโทวันรัตน์  บรรเรียนกิจ       ปีที่ 4 ฉบับ 1

                                                                         

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search