วารสาร

วารสารฉบับปัจจุบัน

สารบัญ

@ วัฒนธรรมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาบตำรวจ พาที แก้วบัวเคน

@ ประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐ : กรณีศึกษาตำบลขี้เหล็ก

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชมนพร ดีสิงห์

@ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจกองกำกับ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ดาบตำรวจ เชวง สุยะ

@ ศึกษาเชิงวิเคราะห์นโยบายการเมืองการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช

ดาบตำรวจ ณัฐวัฒน์ ชมภู

Full Text

วารสาร มมร. วิชาการล้านนา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ฉบับที่ 2 ปี 2556

ฉบับที่ 1 ปี 2558

ฉบับที่ 3 ปี 2556

ฉบับที่ 2 ปี 2558

ฉบับที่ 1 ปี 2557

ฉบับที่ 2 ปี 2557

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search