วัตถุประสงค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วัตถุประสงค์
     เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาศาสนาและปรัชญา ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาอันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย

 

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
     ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2  กรกฏาคม - ธันวาคม

 

สำนักงาน
    วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
    103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
    โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

 

พิมพ์ที่

     โรงพิมพ์แม็กซ์พริ้นติ้ง (มรดกล้านนา) 14 ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนศิริมงคลาจารย์
     ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     โทร. 08-9635-6413,053-221-097
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search