ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

  ข้อมูลบทความ สถานะบทความ
ID ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด กำลังตรวจ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ผ่าน สถานะปัจจุบัน
  ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สมจิตร ภักดิ์มี     ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท จิรพลธ์  คำคล่อง     ปีที่ 6 ฉบับ 2
  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดเบญจศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์     ปีที่ 6 ฉบับ 2
  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านเตียนอาง  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กณิษฐา  สุภาศรี      
  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนบ้านกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณทิพรดา  ยืนยาว      
  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ธนัชชา  แสงจันทร์      
  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่ พรพิมล  ก้อนแก้ว      
  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รุจิเรข  กันทะใจ      
  กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมาตรฐานสากลของ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัลยา  ไชยพรม      
  การบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชุลีกร รักชาติ      
  แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศศิพร บุญจูบุตร      
  การบริหารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เจนจิรา กันแก้ว      
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดอยคำ  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพ็ญฤดี มณีวรรณ      
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกตสุริยนต์  กลมเกลียว      
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจักร์  ศรีวิทะ      
  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนบ้านโป่งแดง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ระบิล   หล้าภิล      
  การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วรภาส  สุภามูล      
  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วุฒิกร โหล่แก้ว      
  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ศิวนนท์  ขัติคำ      
  วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพศึกษาแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สนั่น   เทใหม่      
  ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สิทธิกร   ปัญญามา      
  ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน อรรถวิทย์  รัตน์เลิศลบ      
  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พระพงศธร  ประมวลการ      
  การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน วีระยุทธ วรรณภิระ      
  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศุภณัฐ วางท่า      
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อดินันท์ สุภาศรี      
  ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู คำตัน เสนาลา        ปีที่ 6 ฉบับ 1
 

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่มีต่อการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล

จ่าสิบเอก วรยุทธ  สถาปนาศุภกุล     12 กรกฏาคม 2560
   ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง : ธรรมรัฐ  พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์  
     28 กุมภาพันธ์ 2560
001 วัฒนธรรมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ พาที  แก้วบัวเคน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
002 ประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐ : กรณีศึกษาตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชมนพร  ดีสิงห์        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
003 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจกองกำกับ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ เชวง  สุยะ        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
004 ศึกษาเชิงวิเคราะห์นโยบายการเมืองการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช ดาบตำรวจ ณัฐวัฒน์  ชมภู        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
005 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกประศักดิ์  ดวงปัญญา        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
006 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน (พรหมเมือง)       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
007 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย กับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระประวิตร  ปวิชฺโช       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
008 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดวงกมล  ภักดี       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
009 ปัญหาการบริหารงานด้านอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่     ดาบตำรวจอำนาจ  ปลาลาศ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
010 แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการบริหารงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่            ดาบตำรวจหญิง พุทธชาด ปิงยศ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
011 แนวทางการบริหารงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามทัศนะผู้บริหารเรือนจำกลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นิพนธ์  ภาพทิพย์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
012 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระอธิการศรีทน สิริธมฺโม  (ตันนรา)       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
013 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลงิมอำเภอปง จังหวัดพะเยา วรินทร์พร  บุญโชติศุภสิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
014 ความคาดหวังของแรงงานไทยต่อนโยบายด้านแรงงานหลังกลับจากการไปทำงานต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ วิภารัตน์  ภักดี       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
015 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สุนทรี  ศรีจา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
016 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระครูปภากรพุทธิศาสน์ (ศรีสุวรรณ์)       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
017 ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภัทรนันท์  ไชยรังษี       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
018 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อรชร  อุดมทรัพย์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
019 สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาแขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พาที ชัยนิลพันธุ์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
020 การรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทและหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรมหาราช : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ เสกสรร  มาระเงิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
021 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เกษตร เมธีพุทธิมา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
022 ความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พรต  กิตยนนท์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
023 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจษฎา กันทาเป็ง       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
024 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ญานิกา  เงินฤทธิ์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
025 ทัศนคติของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการบริหารงานด้านบริการของโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโทสุริยัน  เสยสูงเนิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
026 การมีส่วนร่วมของสตรีในชนบทต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัชรียา  ศรีหิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
027 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พัชรีวรรณ  พรหมจักร์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
028 สภาพการบริหารงานของกองกำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สิบตำรวจเอกณฤทธิ์  สนธิ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
029 ปัจจัยด้านการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พงศ์ภัค  เมืองจันทร์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
030 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นิเวศ  กันธะศิลป์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
031 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ใน ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยโท เจษฎา  มาตันบุญ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
032 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุวรรณี  สุรินต๊ะ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
033 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนต่อการป้องกันอาชญากรรม ในเขตตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดาบตำรวจรุ่งมิตร  มงคล       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
034 ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจมณฑล  วันเอก       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
035 ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อการบริหารงานด้านการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ พีรศิษฐ์  อินต๊ะเสนา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
036 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประชาชนที่มีต่อนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวุฒิ  ไชยถา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
037 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ด้านการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สิทธิกา  ทาสีทอง       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
038 การประเมินภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสในเขตพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พระกายสิทธิ์ เหมันต์พฤกษา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
039

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ดาบตำรวจประภาส  สมบัติ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
040 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ บุรทัช  เสาวพนธ์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
041 ทัศนะของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยตำรวจโท พัชร์พลณ์ ทายะ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
042 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง: มุมมองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร และคณะ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
043 สภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา: โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ เขียน  วันทนียตระกูล       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

                                                                         

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search