ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

  ข้อมูลบทความ สถานะบทความ
ID ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด กำลังตรวจ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ผ่าน สถานะปัจจุบัน
  การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ โดยใช้กลวิธีทางภาษาด้ านอรรถศาสตร์ ปพิชญา  พรหมกันธา      
  การประยุกต์หลักสัปปุริ สธรรมในพระพุทธศาสนาเป็ นฐานการดำเนินชีวิตครอบครัว ดร.ดิลก  บุญอิ่ม      
  การพัฒนาตนเพื่อการดำเนินชีวิ ตที่ดี ดร.ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล      
  การสร้างเสริมสุขภาพจิตในการปรั บตัวตามวิถีธรรม พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.      
  ปัญหาและความต้องการในการพั ฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สมจิตร ภักดิ์มี     ปีที่ 6 ฉบับ 1
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้ อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท จิรพลธ์  คำคล่อง     ปีที่ 6 ฉบับ 2
  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิ ดเบญจศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์     ปีที่ 6 ฉบับ 2
  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีของโรงเรียนบ้านเตี ยนอาง  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กณิษฐา  สุภาศรี      
  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ งานสารบรรณโรงเรียนบ้านกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณทิพรดา  ยืนยาว      
  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานวั ดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ธนัชชา  แสงจันทร์      
  แนวทางการพัฒนาการบริหารจั ดการกิจกรรมเสริมสร้างสุ ขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่ พรพิมล  ก้อนแก้ว      
  การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศสำหรับการประกั นคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รุจิเรข  กันทะใจ      
  กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานห้ องสมุดโรงเรียนมาตรฐานสากลของ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัลยา  ไชยพรม      
  การบริหารงานแนะแนวของโรงเรี ยนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชุลีกร รักชาติ      
  แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ดลำพูน ศศิพร บุญจูบุตร      
  การบริหารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เจนจิรา กันแก้ว      
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านดอยคำ  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพ็ญฤดี มณีวรรณ      
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกตสุริยนต์  กลมเกลียว      
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจักร์  ศรีวิทะ      
  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนบ้านโป่งแดง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ระบิล   หล้าภิล      
  การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วรภาส  สุภามูล      
  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วุฒิกร โหล่แก้ว      
  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานด้ านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฟ่ อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ศิวนนท์  ขัติคำ      
  วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาต่ างประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพศึกษาแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สนั่น   เทใหม่      
  ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ(ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวี ยงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สิทธิกร   ปัญญามา      
  ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้ นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน อรรถวิทย์  รัตน์เลิศลบ      
  การบริหารงานวิชาการของสถานศึ กษาขนาดกลางในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 1 พระพงศธร  ประมวลการ      
  การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้ นเรียนของโรงเรียนหอปริยัติศึ กษา วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน วีระยุทธ วรรณภิระ      
  การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศุภณัฐ วางท่า      
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการบริหารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อดินันท์ สุภาศรี      
  ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจั ดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู คำตัน เสนาลา        ปีที่ 6 ฉบับ 1
 

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่มีต่อการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล

จ่าสิบเอก วรยุทธ  สถาปนาศุภกุล     12 กรกฏาคม 2560
   ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง : ธรรมรัฐ  พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์  
     28 กุมภาพันธ์ 2560
001 วัฒนธรรมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ พาที  แก้วบัวเคน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
002 ประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐ : กรณีศึกษาตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชมนพร  ดีสิงห์        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
003 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจกองกำกับ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ เชวง  สุยะ        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
004 ศึกษาเชิงวิเคราะห์นโยบายการเมืองการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช ดาบตำรวจ ณัฐวัฒน์  ชมภู        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
005 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกประศักดิ์  ดวงปัญญา        วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
006 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน (พรหมเมือง)       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
007 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย กับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระประวิตร  ปวิชฺโช       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
008 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดวงกมล  ภักดี       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
009 ปัญหาการบริหารงานด้านอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่     ดาบตำรวจอำนาจ  ปลาลาศ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
010 แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการบริหารงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่            ดาบตำรวจหญิง พุทธชาด ปิงยศ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
011 แนวทางการบริหารงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามทัศนะผู้บริหารเรือนจำกลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นิพนธ์  ภาพทิพย์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
012 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระอธิการศรีทน สิริธมฺโม  (ตันนรา)       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
013 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลงิมอำเภอปง จังหวัดพะเยา วรินทร์พร  บุญโชติศุภสิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
014 ความคาดหวังของแรงงานไทยต่อนโยบายด้านแรงงานหลังกลับจากการไปทำงานต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ วิภารัตน์  ภักดี       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
015 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สุนทรี  ศรีจา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
016 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระครูปภากรพุทธิศาสน์ (ศรีสุวรรณ์)       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
017 ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภัทรนันท์  ไชยรังษี       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
018 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อรชร  อุดมทรัพย์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
019 สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาแขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พาที ชัยนิลพันธุ์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
020 การรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทและหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรมหาราช : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ เสกสรร  มาระเงิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
021 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เกษตร เมธีพุทธิมา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
022 ความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พรต  กิตยนนท์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
023 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจษฎา กันทาเป็ง       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
024 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ญานิกา  เงินฤทธิ์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
025 ทัศนคติของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการบริหารงานด้านบริการของโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโทสุริยัน  เสยสูงเนิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
026 การมีส่วนร่วมของสตรีในชนบทต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัชรียา  ศรีหิน       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
027 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พัชรีวรรณ  พรหมจักร์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
028 สภาพการบริหารงานของกองกำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สิบตำรวจเอกณฤทธิ์  สนธิ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
029 ปัจจัยด้านการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พงศ์ภัค  เมืองจันทร์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
030 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นิเวศ  กันธะศิลป์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
031 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ใน ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยโท เจษฎา  มาตันบุญ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
032 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุวรรณี  สุรินต๊ะ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
033 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนต่อการป้องกันอาชญากรรม ในเขตตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดาบตำรวจรุ่งมิตร  มงคล       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
034 ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจมณฑล  วันเอก       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
035 ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อการบริหารงานด้านการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ พีรศิษฐ์  อินต๊ะเสนา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
036 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประชาชนที่มีต่อนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวุฒิ  ไชยถา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
037 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ด้านการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สิทธิกา  ทาสีทอง       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
038 การประเมินภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสในเขตพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พระกายสิทธิ์ เหมันต์พฤกษา       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
039

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ดาบตำรวจประภาส  สมบัติ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
040 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ บุรทัช  เสาวพนธ์       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
041 ทัศนะของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยตำรวจโท พัชร์พลณ์ ทายะ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
042 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง: มุมมองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร และคณะ       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
043 สภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา: โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ เขียน  วันทนียตระกูล       วารสาร มมร วิชาการล้านนา
ปีที่
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

                                                                         

เกี่ยวกับฉัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ตั้งอย่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 

Latest News

26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559

Search