ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา


1.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

2.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

3.สาขาวิชาการปกครอง

View Fullscreen

4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)

View Fullscreen