การประเมินหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา…ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พุทธศักราช 2545 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร และการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและเสมือนเป็นกฏหมายปฎิรูปการศึกษาเพราะสาระส าคัญในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน รวมทั้งด้านหลักสูตรการศึกษาไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา


ฉบับสมบูรณ์