กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 9 วัด โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เน้นสร้างคนดี เพื่อตอบแทนแผ่นดิน