ความต้องการในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังในทัณทสถานหญิง เชียงใหม่…พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร,รศ.ดร.

ผลงานวิชาการอาจารย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


ความต้องการในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังในทัณทสถานหญิง เชียงใหม่…พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร,รศ.ดร.