ค่ายพัฒนาคุณธรรม (ยุพราชดรุณธรรม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง มหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรให้การอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม (ยุพราชดรุณธรรม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 8-9 มิถุนายน 2562