ค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียน

1. อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน 2,500 บาท
2. ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์
ชื่อ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  บัญชีเลขที่ 540-1-10411-1
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง lanna.ac62@gmail.com