มมร ล้านนา l บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1

บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งบรรพชิตและฆราวาส จำนวน 246 รูป/คน (ภาคปกติ) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา