บัณฑิตวิทยาลัย: การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร กำกับดูแลและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร MBU1 17 ตุลาคม 2563