บัณฑิตวิทยาลัย: ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์