บัณฑิตวิทยาลัย: ข่าวดี ! มมร วิทยาเขตล้านนาขยายเวลารับสมัคร (รอบ 2) ปริญญาโท ปริญญาเอก

ข่าวดี ! มมร วิทยาเขตล้านนาขยายเวลารับสมัคร (รอบ 2) ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รับได้อีกไม่เกิน 10 ท่าน