บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

*****************

1.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

2.สาขาวิชาบริหารการศึกษา