บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

***************

1.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา