บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

***************

1.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา