บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศเรื่องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563