บัณฑิตวิทยาลัย: ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร. พศิน แตงจวง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา การจัดตารางการเรียน/การสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุณี MBU 1 อาคารสามัคคีวิทยาทาน