บัณฑิตวิทยาลัย: พิธีปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พิธีปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปริญญาโท 1.สาขาวิชาบริหารการศึกษา 2.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และปริญญาเอก 1.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม mbu4 เวลา 09.00 น.