บัณฑิตวิทยาลัย มมร ล้านนา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท 2562