บัณฑิตวิทยาลัย มมร ล้านนา : กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562