บัณฑิตวิทยาลัย: รับสมัครดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา