บัณฑิตวิทยาลัย: สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าจบ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 พระนักศึกษา จำนวน 3 รูป บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าจบ ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี อาคารสามัคคีวิทยาทาน MBU 1