บัณฑิตวิทยาลัย: แจ้งกำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญารุ่น 15 (รหัส61)