บัณฑิตวิทยาลัย: แจ้งกำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท)

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่น 16 (รหัส 62…)