บัณฑิตวิทยาลัย: โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ 3 บท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 29-30 มิถุนายน 2562