บัณฑิตวิทยาลัย: โครงการเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3-4 เมษายน 2564 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ( TWEECHOL BOTANIC GARDEN) ผู้นำยุคใหม่ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้อง 2.มีความรับผิดชอบที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป 3.มีความยุติธรรม (ไม่มีอคติ) ฯ “ผู้นำ ในอนาคตยุคใหม่”