บัณฑิตวิทยาลัย: โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์นักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แนะรูปแบบวิธีการเขียนที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยมีพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓