บัณฑิตวิทยาลัย: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะความเป็นผู้นำ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะความเป็นผู้นำ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4