บัณฑิตวิทยาลัย: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.โท – ป.เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มมร.วิทยาเขตล้านนา

 

 

ในโอกาสนี้ ดร.อุเทน ลาพิงค์ และคุณบุญนำ สุนามถาวร บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

พระสุทธิสารเมธี,ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์และการเขียนบทคัดย่อ”

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (สันกำแพง)