ปฏิทินการศึกษา มมร ล้านนา

ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประจำปีการศึกษา 2562


ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปี 1-5 ภาคเรียนที่ 2/2562


ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปี 1-5


ปฏิทินการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 1-4


ปฏิทินการศึกษา 3/2561


ปฏิทินการศึกษา 2/2561