ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio


1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์


2.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


4.สาขาการปกครอง


5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)