ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมอบหมายภาระงาน

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย – พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต รวมไปถึงผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมเรื่องการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติมอีก ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. และเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. และนักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้ายสอบบรรจุ การกำหนดค่าตอบแทนและเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และภารกิจอื่นๆ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวนงนารถ เพชรสม เป็นรองอธิการบดี เพื่อเป็นผู้กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบภารกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและกำกับดูแลส่วนงานดังต่อไปนี้ ๑. ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล ๒. สำนักงานกองทุนเงินสะสมของบุคลากร ๓. งานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำกัด ๔. ส่วนงานหรือโครงการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

๒. นายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถาบันการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ (วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระดับ ๙) ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาอื่นอีก ๔ แห่ง และเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๑ นายอนันต์ ทรัพย์วารี เป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สามารถสนองงานพระเถรานุเถระในหลายโอกาส เมื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาดังกล่าว จึงสมควรที่จะรับมอบหมายจากอธิการบดีให้กำกับดูแลและปฏิบัติงานแทนเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป ทั้งด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การพัฒนาภูมิทัศน์ การรักษาความปลอดภัย การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังปฏิบัติการแทนในการลงนามในนิติกรรมสัญญา และการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ การสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและภารกิจอื่นๆ ที่อธิการบดีเห็นสมควร รับผิดชอบภารกิจการทั่วไปและกำกับดูแลส่วนงานดังต่อไปนี้ ๑. ฝ่ายนิติการ ๒. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๓. สำนักงานบริหารอาคารที่พักอาคันตุกะ ๔. ฝ่ายห้องสมุด ๕. ส่วนงานหรือโครงการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

๓. นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ รองอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติสี่แห่งที่มีชื่อเสียงที่สุด และยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินในบริษัทเอกชนอื่นๆ ประสบการณ์ทางการบริหารดังกล่าว ทำให้นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี  การบริหารทรัพย์สิน การตรวจสอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายแทนอธิการบดี ภายหลังเกษียณอายุจากภาคเอกชน นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ ยังได้อุทิศตนในการดูแลระบบบัญชีและการเงินให้กับวัดญาณเวศกวัน จึงเป็นผู้ที่สมควรจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแทนบรรพชิตได้ รับผิดชอบภารกิจด้านบริหารการเงินและบัญชี และกำกับดูแลส่วนงานดังต่อไปนี้ ๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี ๒. ฝ่ายพัสดุ ๓. ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๔. ฝ่ายบริหารงบประมาณ ๕. ส่วนงานหรือโครงการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

        หลังจากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวต้นฉบับ