ผู้ทรงคุณวุฒิ สัมมนาวิชาการระดับชาติ 2562


สาขาศาสนาและปรัชญา

1.พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิโร,รศ.ดร.

2.ดร.อุเทน  ลาพิงค์

3.ผศ.ดร.โผน  นามณี

4.ผศ.ดร.ประทีป  หลาวทอง

5.ดร.ทรงศักดิ์  พรมดี

6.รศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์

7.ผศ.ดร.สยาม  ราชวัตร

8.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

9.รศ.ดร.สมหวัง  แก้วสุฟอง

10.รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน


สาขาการศึกษา

1.ศ.ดร.พศิน  แตงจวง

2.พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร.

3.รศ.ดร.เขียน  วันทนียตระกูล

4.ผศ.ดร.หนูม้วน  ร่มแก้ว

5.ดร.ชาลี  ภักดี

6.ดร.ฉัตรชัย  ศิริกุลพันธ์


สาขามนุษยศาสตร์

1.พระมหาบุญนา  ฐานวีโร,ดร.

2.ดร.พิศุพงษ์  เอ็นดู

3.ดร.ณรงศักดิ์  ลุนสำโรง

4.ดร.สงัด  เชียนจันทึก


สาขาสังคมศาสตร์

1.ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ

2.รศ.ดร.สุวิทย์  รุ่งวิสัย

3.รศ.สมหมาย  เปรมจิตต์

4.ดร.จำเนียร  ราชแพทยาคม

5.ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร