มคอ 3 สาขาการสอนสังคมศึกษา

ที่

รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

1

การต่อต้านการทุจริต

อาจารย์ สรวิช  พรมลี

2

คุณธรรม-จริยธรรม

อาจารย์ ทิตติยา  มั่นดี

3

มนุษย์กับกฎหมาย

อาจารย์ รมิดา  อภิญญาวัชรกุล

4

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

อาจารย์ พิมภัสสร  เด็ดขาด

5

อารธรรมและประวัติศาสตร์ไทย

อาจารย์ เขมินทรา  ตันธิกุล