มคอ 3 สาขาพุทธศาสตร์

ที่

รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

1

พุทธปฏิภาณ

พระมหาปุณณ์สมบัติ-ปภากโร

2

มงคลสูตรศึกษา

พระมหาปุณณ์สมบัติ-ปภากโร

3

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์ธนโชติ   จิรธมฺโม, ดร.

4

การปฏิบัติกรรมฐาน

พระมหาเจริญ  กตปญฺโญ

5

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ดร.ประดิษฐ์  คำมุงคุณ

6

พุทธปรัชญาเถรวาท

ผศ.ดร.โผน  นามณี

7

มิลินทปัญหา

พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิโร, รศ.ดร.

8

ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร

9

พุทธจริยศาสตร์

ดร.มนตรี  วิชัยวงษ์

10

ธรรมบทศึกษา

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร