มคอ 3 สาขาวิชาการปกครอง

ที่

รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มคอ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562

1

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

อาจารย์ วิราษ  ภูมาศรี

2

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

อาจารย์ มงคลชัย สมศรี

3

ทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์

จ่าสิบเอก วรยุทธ  สถาปนาศุภกุล

4

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

จ่าสิบเอก วรยุทธ  สถาปนาศุภกุล

5

กฎหมายอาญา

อาจารย์รมิดา อภิญญาวัชรกุล

6

กฎหมายปกครอง

อาจารย์ เขมชาติ ตนบุญ

7

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

จ่าสิบเอก วรยุทธ  สถาปนาศุภกุล

8

ปรัชญาการเมือง

อาจารย์ มงคลชัย สมศรี

9

การสืบสวนและสอบสวน

พันตำรวจตรี ดร.จำเริญ   สุภาคำ

10

สัมมนาศาสนากับการเมือง

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี, ผศ.ดร.