มคอ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

มคอ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562

ที่

รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

1

ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติกิตติวิมล

2

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3

จิตวิทยาสำหรับครู

ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม

4

ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

ผศ.วิมลสรรค์ ไสลวงษ์

5

การเขียนเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน

ผศ.ดร.สมัคร  ใจมาแก้ว

6

วรรณคดีนิราศ

อาจารย์ ทองสาย  ศักดิ์วีระกุล

7

วิถีไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี

อาจารย์ ทองสาย  ศักดิ์วีระกุล

8

ปรัชญาการศึกษา

อาจารย์ พิมภัสสร  เด็ดขาด

9

มนุษย์กับกฎหมาย

อาจารย์ สรชา สันตติรัตน์

อาจารย์ เขมชาติ ตนบุญ

10

มนุษย์กับการแสวงหาความรู้

พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน

อาจารย์ เขมินทรา  ตันธิกุล

มคอ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561

 

1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

อาจารย์ สาโรช  สอาดเอี่ยม

2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร

3

พุทธวิถีไทย

อาจารย์ สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล

4

สถิติเพื่อการวิจัย

ดร.เสาวภา  ปัญจอริยะกุล

5

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ผศ.ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว

6

หลักการอ่านการเขียนคำไทย

ผศ.วิมลสรรค์ ไสลวงษ์

7

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย

รศ.ยุพิน  อินทะยะ

8

วิธีสอนภาษาไทย

ผศ.ดร.สมัคร  ใจมาแก้ว

9

เปรียบเทียบวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ

อาจารย์ ทองสาย  ศักดิ์วีระกุล