มคอ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่

รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

1

สถิติเพื่อการวิจัย

อาจารย์ นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

2

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ผศ.ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว

3

ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

อาจารย์ นพรัตน์ กันทะพิกุล

4

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ กรองทอง มะลิวัลย์

5

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

อาจารย์ กรองทอง มะลิวัลย์

6

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

อาจารย์ กรกช ฐิตวิกรานต์ โขนงนุช

7

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

อาจารย์ นพรัตน์ กันทะพิกุล

8

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

อาจารย์ กรองทอง มะลิวัลย์

9

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาท

ดร. อารดี อภิวงค์งาม