มมร ล้านนา:ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564