มมร ล้านนา​ : ประชุมสัมมนา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ ปี ๔

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดสัมมนาวิธีวิจัย​ มมร ล้านนา​ : ประชุมสัมมนา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ ปี ๔ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยมีพระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย