มมร ล้านนา: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 7 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่