มมร ล้านนา: การประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4 29 มิถุนายน 2563